GDPR

Základní informace

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a Zákona 110/2019 o zpracování osobních údajů a provozovatel DAPE MEDIA s.r.o., dále jen (Správce)

Kontaktní údaje na Správce jsou:  info@dapemedia.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které Uživatel poskytl, nebo osobní údaje a další odvozené údaje, které Správce získal na základě registrace, komunikace a chováním Uživatele na webu

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje. Jedná se zejména o:

 • identifikační údaje – příjmení a jméno, uživatelské jméno, heslo a registrační  e-mail
 • kontaktní údaje – kontaktní nebo doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon nebo kontakt na sociální sítě
 • údaje o nákupech služeb a zboží
 • údaje o komentářích nebo recenzích – komentáře nebo recenze služeb a zboží
 • údaje o chování na webu – prohlížení zboží a služeb, odkazy, na které kliknete, způsob pohybu na webu, údaje o zařízení, ze kterého web prohlížíte. Dále IP adresu, odvozenou polohu a další technické údaje a údaje získané ze souborů cookie
 • údaje o chování při přečtení zpráv a emailingu, které zasíláme. Např. čas otevření zprávy, IP adresa, z ní odvozená poloha a další technické parametry/ operační systém, rozlišení obrazovky, prohlížeč a údaje získané ze souborů cookie.
  Odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o nákupech, vašem chování na webu, při čtení zpráv a emailnigu , které jsme odeslali.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

1. Plnění dohody mezi Uživatelem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud si Uživatel vytvoří účet na některém z našich webů, zpracováváme jeho identifikační a kontaktní údaje, nastavení a údaje o jeho aktivitách.

2. Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého emailového marketingu, především zasílání cílených a personalizovaných obchodních sdělení a newsletterů, technické změny webu, připůsobení webu pro efektivnější komunikaci a zlepšení našich služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro přípravu marketingu analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme.

Souhlas Uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání cílených a personalizovaných obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pokud publikujeme Uživateli komentář nebo recenzi výrobku/služby,  zpracováváme identifikační údaje a údaje hodnocení, včetně vložených fotografií. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud Uživatel neodvolá souhlas se zpracováním.
Plnění zákonné povinnosti, kdy na tomto právním základě zpracováváme Uživatelovi identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem a zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 • ze strany Správce dochází k profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním Uživatel poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou:

 • fyzické a právnické osoby dodávající služby nebo zboží
 • fyzické a právnické osoby zajišťující servis, úpravy a provozování portálu
 • fyzické a právnické osoby které se podílí na zajištění marketingu
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do jiných zemí

Práva Uživatele za podmínek stanovených v GDPR:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech týkajících se a souvisejících se zpracováním  osobních údajů Uživatele se obracejte na kontaktní e-mailovou adresu: info@suprkup.eu.

Přijatý dotaz zpracujeme v co nekratší době, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí. Pokud by se jednalo o složitý požadavek, lze lhůtu prodloužit na dva měsíce od přijetí požadavku. Tato skutečnost bude dána Uživateli na vědomí elektronickou poštou

Zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

Závěr

1. registrací na webu Uživatel potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.

2. s těmito podmínkami Uživatel souhlasí registrací na webu a v celém rozsahu je přijímá.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky aktuálně měnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna webu. Uživatel tuto skutečnost dostane na vědomí elektronickou poštou na uvedený registrační e-mail.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 6. 2018.